1.         کلیه امکانات موجود در نسخه  Advanced (انبار) داروخانه پارسیتا

2.        امکان تعریف بخش های مختلف ، اتاق عمل ، اورژانس و ...

3.        پذیرش بیمار در بخش مورد نظر

4.        ترخیص و محاسبه دارو و لوازم مصرفی بیماران

5.        ارسال درخواست داروی بیماران از بخش ها به داروخانه مرکزی

6.        امکان تحویل داروی بیماران در بخش ها

7.        صندوق داروهای سرپائی

8.     امکان تعریف استوک دارو و لوازم مصرفی در بخش های مختلف

9.       گزارش های مختلف مالی و مدیریتی

 بروز رسانیهای جديد

انتشار  1389/11/22:
Parsita® DRUGSTORE

Advanced Edition 89.11.22.0

 

 

انتشار  1390/06/01:
Parsita® DRUGSTORE

Basic Edition 90.06.01