لیست مشتریان نرم افزار داروخانه - صفحه شماره 1

نام داروخانه

استان شهرستان
دکتر مفیدی

تهران

تهران

دکتر مهربان تهران تهران
مرکزی دولت اباد تهران تهران
دکتر قزلباش ایلام ایلام
دکتر منصوری آذربایجان غربی ماکو
دکتر طالبی اردبیل اردبیل
دکتر شیخ صفی اردبیل اردبیل
دکتر خدمتی اردبیل اردبیل
دکتر نثاری اردبیل اردبیل
دکتر حسین زاده اردبیل اردبیل
دکتر کرامت اردبیل اردبیل
دکتر جعفری آذربایجان شرقی تبریز
درمانگاه شهدای سرباز همدان همدان
درمانگاه شکری موحد همدان همدان
دکتر اسکندری خوزستان سربندر
دکتر صفی نژاد سیستان و بلوچستان ایرانشهر
دکتر امیری خراسان رضوی مشهد
بیمارستان شهید مدرس خراسان رضوی مشهد
بیمارستان حضرت ابولفضل خراسان رضوی مشهد
دکتر شهسواری خراسان رضوی مشهد
دکتر سیفی یزد هرات
دکتر اسماعیل زاده یزد میبد
دکتر مدرس یزد یزد
دکتر قائم محمدی یزد یزد
دکتر شجاع الساداتی کرمان کرمان
بیمارستان سیدالشهدا کرمان کرمان
هلال احمر کرمان سیرجان
هلال احمر کرمان رفسنجان
دکتر پیام خزائلی کرمان کرمان
دکتر عطار نژاد کرمان کرمان

صفحه بعد