انتقادات و شکایات

 

 Parsita® CHEQUE Free Edition

انتقادات و پیشنهادات شما باعث رشد ما و  ساخت برنامه های بهتر برای شما می شود.

همواره منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما می باشیم.

راه های  دریافت انتقادات و پیشنهادات از شما :

34242108 - 034 : Tel

Email : Info [@] Raspina.co.ir


بروز رسانیهای جديد

انتشار  1391/01/29:
Parsita® DRUGSTORE

Advanced Edition 91.02.01.0

 

 

انتشار  1391/01/01:
Parsita® DRUGSTORE

Basic Edition 91.01.01